Shenzhen Shijin Watch Co., Ltd.

Sunray Watch Dial